SẢN PHẨM INOX

thông tin liên hệ
Shih Kuo Chiung(石國炯)
Tổng Giám Đốc(總經理) - 0908007449(電話)

Cao Sơn Đài (高山台)
Giam Đốc(經理) - 0918539216(電話)

NGUYÊN LIỆU INOX (TẤM , CUỘN)

INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX CUỘN
INOX TẤM
INOX TẤM