SẢN PHẨM INOX

thông tin liên hệ
Shih Kuo Chiung(石國炯)
Tổng Giám Đốc(總經理) - 0908007449(電話)

Cao Sơn Đài (高山台)
Giam Đốc(經理) - 0918539216(電話)

SẢN PHẨM NGŨ KIM TỪ KHUÔN SÁP

SẢN PHẨM NGŨ KIM  TỪ KHUÔN SÁP
SẢN PHẨM NGŨ KIM TỪ KHUÔN...